Wikimedia blog

News from the Wikimedia Foundation and about the Wikimedia movement

Wikimedia Chapter convinces Czech Parliament to release photos to Wikimedia Commons

(This is a guest post from Petr Broz, a member of Wikimedia Czech Republic)

This post is available in 2 languages: Česky7% • English 100%

Česky

Eva Sykova

V říjnu 2012 proběhly na území České republiky doplňující senátní volby, v jejichž rámci byla zvolena třetina zákonodárců do horní komory parlamentu, konkrétně 27 zástupců z celkových 81. Tito zástupci budou po dobu 6 let reprezentovat své voliče a dle svého uvážení schvalovat, zamítat či navracet dolní komoře parlamentu předkládané návrhy zákonů. Zvolení zástupci tedy představují významné osobnosti českého veřejného života, které budou mít značný dopad na zdejší dění. Díky této moci se zvolené osobnosti dostávají do popředí zájmu veřejnosti a není divu, že o nich editoři Wikipedie zakládají biografické články. Již dávno ale není Wikipedie pouze o textech. Pro většinu hesel se snaží wikipedisté získat i multimediální materiál, který by ilustroval předmět článku. A co může být u biografického článku více ilustrativní než fotografie osobnosti, o které článek pojednává? Vyvstává tedy otázka, kde získat fotografie významných osobností v dobré kvalitě pod svobodnou licencí.Podobnou otázku si již dávno položili členové Wikimedia Deutschland (WMDE), kterým se povedlo rozběhnout naprosto dechberoucí a skvělý projekt. Během něho navazují spolupráci s jednotlivými zemskými sněmy a na jejich půdě následně fotografují jednotlivé členy. Tímto úspěšným projektem jsme se rádi nechali ve Wikimedia Česká republika (WMCZ) inspirovat. Naše současné aktivity tudíž přímo navazují na německou myšlenku. Proto jsme iniciovali se Senátem ČR jednání, zda by bylo možné senátory vyfotografovat vlastními silami či rovnou získat existující snímky pod licencí kompatibilní s politikou projektů Wikimedia.

A co jsme museli během jednání překonat? Za prvé stud a ostych. Bylo potřeba si uvědomit, že pokud si člověk bude klást malé cíle, nikdy neprorazí. A proč si tedy nedat hned na začátek jako cíl téměř to nejvyšší? Senát České republiky. Čím je totiž cíl odvážnější, tím lépe pak bude sloužit jako vzor pro další příležitosti. Co nejhorší by se nám mohlo stát kromě odmítnutí? A tak zástupce WMCZ překonal ostych a prostřednictvím e-mailu oslovil tiskovou mluvčí Kanceláře Senátu ČR se žádostí o poskytnutí fotografií anebo prostor, ve kterých by bylo možné senátory a senátorky vyfotografovat. Dopis byl doprovázen vysvětlením, proč je vhodné, aby fotografie byly volně dostupné a tedy využitelné pro Wikipedii, a byl zastřešen občanským sdružením WMCZ. Co bylo hlavním argumentem pro úspěch žádosti? Nepřekvapíme, ale byla to právě masová využívanost Wikipedie všemi generacemi. Wikipedie se již dávno stala naprosto nedílnou součástí všedního života a současně prvním (a často i posledním) místem, kde uživatelé internetu hledají informace. Postupně se tak dostáváme do situace, že co není na Wikipedii, přestává s trochou nadsázky existovat. Tento závěr si začíná uvědomovat stále více lidí i mimo wikipedistické hnutí.

Přestože se nám nepovedlo získat fotografie všech 81 senátorů a senátorek kvůli složitým autorsko-právním vztahům u starších fotografií, jak jsme si na začátku vytyčili, můžeme i tak oslavovat úspěch. WMCZ se povedlo získat 23 fotografií nově zvolených zástupců a hlavně příslib pro další roky, že i v případě další volby za 2 roky budou fotografie opět uvolněny pod svobodnou licencí. WMCZ se tak podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí, což bude možné v budoucnu dobře zhodnotit. Spolupráce se Senátem České republiky může fungovat jako inspirativní odrazový můstek pro navazování spolupráce s dalšími institucemi a partnery ze státní i nestátní sféry, ať už mimo organizované projekty či v rámci celosvětově úspěšných projektů GLAM.

Dovolte nám, abychom jménem WMCZ tímto poděkovali ochotě zástupců Senátu České republiky. Velmi si ceníme Vaší pomoci a chuti uvolnit fotografie a tím pomáhat šířit svobodně informace celosvětově. Budeme se těšit na další spolupráci!

Petr Brož aka Chmee2, člen občanského sdružení Wikimedia Česká republika

English

The Czech senate election in October 2012 has yielded 27 new members of the upper chamber of Parliament of the Czech Republic, who now represent a third of the 81 total seats. Their role is to carry out their voters’ wishes during the next six years, as well as pass, reject or amend the legislature approved by the Chamber of Deputies. The senators thus become an important part of Czech public life, having a considerable affect on the country’s course of events. Their powers often stir up public interest and it is no wonder that Wikipedia editors write biography articles about them.

The written word, however, is barely sufficient in today’s Wikipedia. Wikipedians strive to improve multimedia content to illustrate the subject of every article. In the case of a biography, nothing can be more illustrative than a portrait of a person who is the subject of the article. A natural question arises – how can we gain access to pictures of important people, of sufficient quality and freely licenced?

The same question has apparently been asked a long time ago by Wikimedia Deutschland (WMDE) members, who then managed to run a project that seeks cooperation and takes pictures of the politicians on the actual institution’s premises. In Wikimedia Czech Republic, we happily found inspiration in this successful German project. Our present activies are a direct descendant of the German idea, and we initiated a discussion with the senate of the Czech Republic. We asked them if they would allow us to take pictures of the senators ourselves, or, if they would provide us with their own portraits compatible with Wikimedia Foundation policy.

What were the difficulties to overcome during the negotiations? Coyness and fear in the first place. However, one will never break through if aiming for small goals. Therefore, we decided to aim for one of the highest goals, the Czech senate. The bolder your objective is, the better it serves as a model for further occasions. Moreover, what was the worst that could happen to us, other than being rejected?

A WMCZ representative thus summoned his courage and wrote an e-mail to a public relations officer of the Czech senate, asking them to provide pictures or a room where the senators could be photographed one by one. The letter included an explanation of why only freely usable pictures are tolerable in Wikipedia, and was sent as a request from a Wikimedia Czech Republic official representative. What was the ultimate argument for the success of the project? Not surprisingly, the mass usage of Wikipedia across all generations. Wikipedia has become an integral part of the every-day life and it is the first (often, also the last) site to go to when looking for information on the Internet. The world is slowly evolving to a stage when everything is on Wikipedia and the rest seemingly does not exist. This conclusion is becoming clear even outside the Wikimedia movement.

Contrary to our goal, as a consequence of complicated copyright status of older pictures, we were not able to acquire portraits of all 81 senators. However, it was by no means a failure in the end: WMCZ managed to persuade the senate to release 23 pictures of the newly elected senators and we were given a promise that new senator photos will be released for Wikimedia in the future. This means that WMCZ has established a collaboration with an important state institution, which might prove useful in future. The cooperation with the senate can serve as a starting point for tying new bonds with institutions from both the governmental and non-governmental sphere, a promise potentially interesting for short-term projects or long-running GLAM cooperative programs.

Petr Brož aka Chmee, member of Wikimedia Czech Republic

One Response to “Wikimedia Chapter convinces Czech Parliament to release photos to Wikimedia Commons”

  1. Marcus Cyron says:

    Cool Thing, Thanks and Congratulation! :)